Algemene Voorwaarden Unique Tours Amsterdam

Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten tot levering door of in opdracht van Unique Tours van goederen of diensten zoals maar niet beperkt tot vaar, wandel of fietstochten aan afnemer van die goederen of diensten, hierna tezamen aangeduid als ‘levering van diensten’. Afwijkingen van de voorwaarden verbindt Unique Tours slechts indien zij schriftelijk door Unique Tours zijn aanvaard. Niet handhaving van een bepaling door Unique Tours in een concreet geval brengt geen verval van de bepaling mee.

1. Totstandkoming overeenkomst
1.1 Een offerte van Unique Tours is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
1.2 Een overeenkomst komt pas dan tot stand indien Unique Tours hierover een bevestiging heeft gestuurd.
1.3 Indien de bevestiging door afnemer niet betaald is, behoudt Unique Tour zich het recht voor de bevestiging als vervallen te beschouwen.

2. Levering
2.1 Unique Tours streeft ernaar de levering van de tours te doen plaatsvinden zoals schriftelijk is overeengekomen. Een tijdsoverschrijding en meer in het algemeen het tekortschieten in de nakoming van een verplichting kan aan Unique Tours alleen worden toegerekend, indien de oorzaak daarvan een omstandigheid is die rechtens voor risico van Unique Tours komt. Voor risico van Unique Tours komen in ieder geval niet stakingen, blokkades, transportvertragingen, overheidsmaatregelen waaronder ook vallen vaarverboden of omleidingen, extreme drukte, extreem hoog water, stremmingen van (water)wegen, brand of explosie, extreme weersomstandigheden waaronder ook valt strenge vorst, uitval van energie, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, uitstroom van gevaarlijke stoffen, ook wanneer deze omstandigheden zich bij toeleveranciers of hulppersonen van Unique Tours voordoen en daardoor de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd of bemoeilijkt.
2.2 Op de afnemer rust een afnameplicht.
2.3 De afnemer kan geen rechten ontlenen aan een voorkeur naar type schip, fiets, gids of schipper.
2.4 Indien door omstandigheden onverhoopt geen schepen beschikbaar zijn heeft Unique Tours het recht om een redelijk alternatief te bieden met één of meerdere schepen van een ander bedrijf.
2.5 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Unique Tours dient - op straffe van verval van alle rechten ter zake - door afnemer binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld.
2.6 Indien een tour wordt gecancelled of uitgesteld door Unique Tours zullen wij er alles aan doen te voorzien in een passende oplossing en de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Unique Tours kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reis of verblijfskosten die hier het gevolg van zijn.

3. Prijs en betaling
3.1 Prijzen, ook in offertes, zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.2 Het aantal personen zoals overeengekomen in de bevestiging van Unique Tours is bepalend voor eventuele facturering. Eventuele wijzigingen in het aantal personen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan Unique Tours.
3.3 Betalingen vermeld in de bevestiging, dienen op de vermelde datum ontvangen te zijn op de rekening van Unique Tours. Bij het niet nakomen van deze betaling kan Unique Tours eenzijdig de overeenkomst verbreken.
3.4 Betaling vindt plaats in Euro’s. Er kan geen verrekening plaatsvinden met tegenvorderingen.
3.5 Alle kosten, verbonden aan de inning van de niet of niet op tijd betaalde facturen zijn voor rekening van de afnemer. Indien afnemer met betaling in verzuim is, is Unique Tours gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.
3.6 Unique tours kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor prijzen die overduidelijk incorrect staan vermeld.

4. Annulering
4.1 Indien de afnemer de overeenkomst wil annuleren, moet hij Unique Tours hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Tours kunnen tot 14 dagen voor vertrek worden geannuleerd. Terugbetaling zal plaatsvinden tegen inhouding van 10 euro administratiekosten per persoon. Bij annulering binnen 14 dagen voor tour datum volgt geen restitutie.

5. Aansprakelijkheid en schade
5.1 De afnemer neemt deel aan de tour(s) op eigen verantwoordelijkheid. De afnemer is tevens aansprakelijk voor de (mede) personen die van de tours gebruik maken alsmede voor goederen of dieren die afnemer of genoemde personen bij zich hebben. De afnemer dient ervoor te zorgen dat aanwijzingen van de schipper of gids, waaronder maar niet beperkt tot aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van Unique Tours, direct worden opgevolgd. Niet nakoming van het bepaalde of enig ander doen of nalaten van afnemer of genoemde personen waardoor schade ontstaat, leidt voor de afnemer tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
5.2 Unique Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan goederen die afnemer of andere genoemde personen bij zich hebben tijdens het afnemen van de dienst.
5.3 Unique Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel van afnemer of andere genoemde personen of dieren.
5.4 Indien een derde Unique Tours aanspreekt voor schade die het gevolg is van een omstandigheid, die in de verhouding tussen Unique Tours en afnemer aan laatstgenoemde is toe te rekenen, vrijwaart afnemer Unique Tours hierbij geheel tegen deze vordering van de derde en vergoedt aan Unique Tours kosten, die voor Unique Tours aan het verweer tegen die vordering zijn verbonden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op de overeenkomst, inclusief het tot stand komen daarvan, en eventuele aanvullingen daarop is alleen het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de bevoegde rechter te Amsterdam (NL) de aangewezen rechter.

Unique Tours Amsterdam
Binnenkant 1
1011 BG Amsterdam

Januari 2020

  • Partners met :